Lønforhandlinger i KL 2018

Forhandlingerne for 2018 om tildeling af personlige tillæg samt udnævnelse til chefkonsulent mellem kontor-/centercheferne og tillidsrepræsentanterne går snart i gang i KL.

Tidsplanen ser således ud:

9. april ff. Chefen melder ud i kontoret, forberedelse, lønsamtaler mv.
23. april Drøftelse med TR påbegyndes
4. maj Indstilling til direktionen (HR) af personlige tillæg chefkonsulenter
4. maj Indstilling til direktionen (HR) af udnævnelser til chefkonsulenter
15. maj Indstillingerne behandles af direktionen
24. maj Forhandling med TR afsluttes
25. maj ff. Forhandlingsreferater udarbejdes og underskrives
25. maj Forhandlingsreferater indgives til HR senest d. 1. juni
6. juni Medarbejderne underrettes af cheferne senest d. 13. juni
14. juni ff. HR sender mail med bekræftelse på ny samlet løn til dem, der bliver reguleret
25. juni Lønnen reguleres (udbetales) med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2018

Rammen er også i år kun på ca. 425.000 kr. ekskl. pension. Så det enkelte kontor/center har ikke mange penge til tillæg. Det svarer til ca. 1.000 kr. pr. år pr. medarbejder i KL. Dette betyder selvfølgelig, at ikke alle kan komme i betragtning, da puljerne i de enkelte kontorer/centrer derfor er meget små. Vi vil dog alligevel opfordre dig til at vurdere, om du skal med i forhandlingerne denne gang!

Skriv evt. et par ord til din TR med en begrundelse snarest og senest den 23. april 2018.

  • Udarbejd en liste over dine arbejdsfunktioner, faglige kvalifikationer og nye opgaver- vurdér på den baggrund om der er sket en ændring af dine arbejdsopgaver, hvorfor du bør komme betragtning til et tillæg?
  • Er der aftalt noget under din sidste samtale med chefen – fx lønforbedring næste gang, kompetenceudvikling eller nye/andre opgaver?
  • Vurder om din løn matcher lønniveauet for din jobfunktion, jf. nedenstående.

./. Vi vedlægger til orientering fordelingen af kontorerne/centrene mellem tillidsrepræsentanterne.

PF har udarbejdet nedenstående lønstatistik for en række grupper (grupper med få ansatte, herunder ledere, er ikke oplistet – drøft evt. lønudvikling med din tillidsrepræsentant).

Tabel 1. Oversigt over lønninger (nettoløn) indenfor PF’s område i KL pr. 1. marts 2018

Gruppe Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnitsløn
Assistenter og sekretærer KL 30.681 32.896 34.161 32.668
Chefsekretærer KL 35.627 38.968 40.776 38.160
Konsulenter
Specialkonsulenter
KL 37.416 42.036 47.323 41.832
Chefkonsulenter KL 53.590 54.115 57.231 54.211

Note: Statistikken er udarbejdet på baggrund af fuldtidsansættelse (37 timer). Nedre kvartil svarer til den mindste observation, hvor alle observationer der er mindre end den, udgør mindst 25% af alle observationerne. Medianen viser, hvor alle observationer er mindre end den mindst udgør halvdelen af observationerne. Øvre kvartil viser, hvor alle observationer udgør tre fjerdedel af observationerne.

Hvis du mener, at du skal indgå i de kommende lønforhandlinger, så bør du skrive en mail til din kontorchef og anmode om en lønsamtale. Der er tale om en forventningsafstemning mellem kontor-/centerchefen og dig om en evt. lønforhøjelse, hvor udmøntningen vil bero på en samlet helhedsvurdering af bl.a. faglighed, ansvarlighed og samarbejde med kollegaer m.m.

Hvis kontor-/centerchefen ikke har dig i spil, så spørg ind til, hvad der skal til, fx i forhold til opgaver, ansvar, kompetencer m.m. Lyt og tænk over hvordan du kan komme kontor-/centerchefen i møde. Find ud af, hvor der er fælles interesser og argumenter ud fra disse.

Fordeling af TR-områder 2016 – 2018 i KL

Julie Deleuran (JUD) Lokal 3115
Arbejdsgange og IT-arkitektur
Danske Kommuner
Digitalisering og Borgerbetjening
Lederweb og Væksthus for ledelse

Jette Kyhl (JEKY) Lokal 3776
Arbejdsgiverpolitisk Center, herunder SPARK
Center for Social og Sundhed
Jura og EU
Sund By Netværket

Laila Jensen (LCJ) Lokal 3292
Børn og Folkeskole
Center for Vækst og Beskæftigelse
Teknik og Miljø
Udbudsportalen
Økonomisk Sekretariat

Annika Rosendal (ARN) Lokal 3120
Center for Ressourcer og Organisation, herunder Kantinen, Receptionen og Trykkeriet

Allan Graversen (AWG) Lokal 3220
Kommunikation
Ledelsessekretariatet