Kære medlemmer, Vi har desværre ikke fået udarbejdet et nyhedsbrev i lang tid. Det beklager vi, men nu er vi klar igen. Vi håber, I vil tage godt imod det igen, men vi har været lidt afventende i forhold til GPDR og udsendelse via mail til jer samtidig med, at vi havde håbet på en ny hjemmeside kunne gå i luften. I dette nyhedsbrev kan vi fortælle om hovedtrækkene i den nye ferielov (BDO) – den kommunale ferieaftale (KL/Patienterstatningen/KOMBIT). Vi har også noget med om arbejdstid samt berører emner, som indgåelse af en ny overenskomst i KL (og Patienterstatningen), ny hjemmeside og som sædvanlig sidste nyt fra kredsene. PF planlægger pt. et medlemsmøde d. 6. maj 2019 om ”Fremtidens administrative arbejdsplads – og hvilke kompetencer, som der kan blive behov for”. Der vil særskilt blive udsendt en indbydelse til alle PF’s medlemmer. Fra 1. juli 2019 skal vi også sige farvel til PF’s formand - Allan Graversen, KL – som efter 11 år som formand, næsten14 år i KL og 45 år på arbejdsmarkedet, har valgt at starte sin pensionisttilværelse. I et kommende nyhedsbrev vil vi orientere om konstitueringen i PF, når der har været afholdt forretningsudvalgsmøde i starten af juni 2019.

Nye ferieaftaler/ferielov

I januar 2018 vedtog Folketinget nogle ændringer i ferieloven, som bl.a. betyder at vi pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse af ferie samtidig – også kaldet samtidighedsferie.

KL og personaleorganisationerne i KL tilsluttede sig ved overenskomstforhandlingerne de to nye ferieaftaler på det kommunale område om henholdsvis ferie og 6. ferieuge. Ferieaftalen vil også være gældende i Patienterstatningen og KOMBIT, mens ferieloven er gældende i BDO.

Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i forhold til afholdelse af ferie, herunder også i overgangsperioden. Du kan nemt få et samlet grafisk overblik den nye ferieaftale/-lov og overgangsordningen ved at klikke på dette link: https://bm.dk/media/6111/grafik_ferielov_samlet.pdf

Ferie frem til 1. maj 2020

Ferie afholdes efter de gældende regler, hvilket betyder, at ferie optjent i 2018 afvikles som hidtil i ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Ferie i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 (miniferieåret)

Efter den gældende ferieaftale skal der gives 3 ugers sammenhængen ferie (hovedferien) og hovedferien skal holdes i perioden 1. maj – 30. september, hvilket også gælder for sommeren 2020. Overgangen til de nye ferieregler betyder, at du har 16,64 feriedage (123,14 timer) – dvs. 3 uger og knap 2 dage, som er optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 til afholdelse i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020.

Ønsker du også at holde efterårsferie i oktober 2020, skal du tale med sin kontorchef om muligheden for at anvende 6. ferieuge, afspadsering eller eventuelt få overført ferie fra tidligere ferieår. Dette skal du være opmærksom på allerede i det ferieår, der starter 1. maj 2019, da du så skal overføre ferie ind i miniferieåret og herefter til det nye ferieår, der starter 1. september 2020.

Der kan ikke varsles for mere ferie end det du har optjent på tidspunktet for ferieafholdelsen, med mindre der er tale om ferielukning Efter de nye regler er der også mulighed for at aftale betalt ferie på forskud med arbejdsgiver, hvilket kunne være en mulighed i forhold til efterårsferien 2020.

Samlet set sikrer overgangsordningen og de nye regler muligheden for at beholde det feriemønster, som man har i dag.

Optjent ferie i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 optjenes efter de gamle regler, men kan ikke afholdes eller udbetales. Feriemidler optjent i denne periode, herunder 1 % af den særlige feriegodtgørelse skal ”indefryses” i en fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler), hvor

1) arbejdsgiveren kan beholde ikke-forfaldne feriemidler mod en årlig indeksering og betale i takt med, at de ansattes krav på udbetaling af feriepenge forfalder ved pensionering,

2) betale alle krav på engang eller

3) en kombination, idet arbejdsgiveren kan indbetale feriemidlerne for nogle ansatte og ikke andre. Feriemidlerne kan som udgangspunkt først udbetales til medarbejderen ved folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst 1. oktober 2021.

Samtidighedsferie fra 1. september 2020

Ferien optjenes i ferieåret fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder). Der optjenes ligesom hidtil 2,08 feriedage om måneden. Ferien kan afvikles i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). Perioden, hvor ferien kan holdes i, er således sammenfaldende med optjeningsperioden – men fire måneder længere.

6. ferieuge

Den anden aftale om 6. ferieuge viderefører i al væsentlighed de regler, som gælder i dag, herunder forskudt optjening og afholdelse/udbetaling. Det betyder altså, at du har optjent 5 dage i 2019, som kan holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021 eller få den udbetalt. Det kan derfor være en god ide, at gemme 6. ferieuge optjent i 2019 til afholdelse i fx efterårsferien 2020, idet du kun har optjent 16,64 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019, som overføres til ferieperioden 1. maj 2020 – 31. august 2020.

For BDO gælder stort set samme regler for 6. ferieuge.

Særlig feriegodtgørelse

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse i overgangsperioden og fremover vil blive uddybet senere, dog vil der være særlige forhold, som gør sig gældende i overgangsperioden.

Deltid/Fuldtid

Såfremt du går fra fuldtid til deltid, så beregnes din ferieudbetaling af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet, men med den aktuelle løn på ferietidspunktet

Ansatte, der fratræder eller forlader arbejdsmarkedet

Fratræder du i indefrysningsperioden (1. september 2019 – 31. august 2020), skal arbejdsgiver indberette tilgodehavende feriemidler. Det betyder, at arbejdsgiver og du ikke råder over ferie optjent i perioden.

Nyansatte

Nyansatte (og tilbagevendte) i perioden 1. september til 31. december 2019, gives der mulighed for at afholde op til 8,3 fondsferiedage i overgangsordningen. Der skal dog være optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.

Ansatte på barsel i indefrysningsperioden

Feriebetaling for indefrysningsperioden 1. september 2019 – 2020 beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen i optjeningsperioden. Har du ikke haft fuld løn under barsel, beregnes feriebetalingen på grundlag af den ansattes sædvanlige løn i de seneste 4 uger med fuld løn. De 4 uger kan ligge både før og efter barslen, afhængig af hvordan orloven er placeret i overgangsåret.

Elever

Som elev, stilles du ikke ringere end i dag. Med de nye regler har du ret til 5 ugers betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter ansættelsesforholdet er begyndt. Derudover gælder andre regler for afholdelse af 6. ferieuge.

Ferielukning

Selvom du ikke har optjent nok feriedage, kan arbejdsgiveren varsle ferielukning uden at skulle betale/hæfte, hvis bare du kan nå at optjene ferien i resten af ferieåret, der er tilbage.

Hvis du har været ansat hele det foregående ferieår, har du ret til betalt ferieforskud.

Betalt ferie på forskud

Som ansat har du mulighed for at afholde betalt ferie på forskud, dvs. hvor ferien endnu ikke er optjent. Afholdelse af ferie på forskud forudsætter en aftale med arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren har adgang til at modregne forskudsferie ved fratræden, hvis ferien endnu ikke er optjent.

Vil du vide mere, så er du velkommen til at læse KL's Løn og Personalenyt 2018/07 (link: https://www.kl.dk/nyheder/arbejdsgiver/lpnyt-nr-201807-o18-ferie-to-nye-aftaler-og-et-protokollat-om-overgangen-er-nu-underskrevet/ )

KL's hjemmeside om implementering af ferieaftalen https://www.kl.dk/arbejdsgiver/overenskomster-og-aftaler/implementering-af-ferieaftalen/

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: https://www.bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/

Arbejdstid

Danmark har ingen generel lov om arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten – som eventuelt hviler på en overenskomst eller lokalaftale.

Der er dog tre lovfastsatte regler om arbejdstid: 11-timers reglen, reglen om et ugentlig fridøgn og 48 timers reglen. 11 timers reglen” finder du i Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn,

som også omtales som "Hviletidsbekendtgørelsen". Bekendtgørelsen fastslår, at den ansatte har krav på hvile i 11 timer inden for 24 timer.
Arbejdsmiljøloven fastsætter endvidere, at den ansatte har krav på et ugentlig fridøgn.


 ”48 timers reglen”
fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højest må udgøre 48 timer i gennemsnit per uge. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den

kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Denne regel stammer oprindeligt fra EU´s arbejdstidsdirektiv.

Arbejdsgiveren har pligt

Arbejdsgiveren har altså en pligt til at sikre, at overtrædelse af den lovbestemte 48 timers-regel ikke finder sted. Sker dette ikke, er medarbejderen berettiget til en godtgørelse. Uanset at medarbejderen frivilligt har påtaget sig arbejdsopgaverne, vil arbejdsgiveren være ansvarlig, men godtgørelsens størrelse kan lempes.

Arbejdstidsloven er en gennemførelse af EU's arbejdstidsdirektiv. Loven indeholder blandt andet en bestemmelse om, at en person maksimalt må have en ugentlig arbejdstid på gennemsnitlig 48 timer over en periode på fire måneder. Såfremt en arbejdsgiver ikke overholder loven, kan arbejdstageren tilkendes en godtgørelse.

En ny dom viser, at overarbejde godt kan aftales, men det er væsentligt at holde sig for øje, at den samlede gennemsnitlige arbejdstid ikke overstiger 48 timer om ugen. Såfremt arbejdstiden overstiger 48 timer om ugen, og selvom medarbejderen er indstillet herpå og modtager korrekt løn, vil arbejdsgiveren være ansvarlig og kan risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen ved sagsanlæg.

Kilde: www.amo-uddannelse.dk

Du har krav på en pause, i løbet af en arbejdsdag på 8 timer

Det følger af Arbejdstidsloven, at lønmodtagere med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedets normale regler for planlægning af arbejdstiden.

Pauser i en travl hverdag har betydning for både sundhed og trivsel. Ligesom kroppen har brug for en pause efter fysisk krævende arbejde, har hjernen også brug for pauser fra arbejdet. Hvis hjernen ikke får lov til at slappe af, svækkes koncentrationen, og det kan i værste tilfælde medføre stress og udbrændthed. De bedste pauser foregår væk fra arbejdet, og uden at man bliver forstyrret.
  Hvis du har en daglig arbejdsdag på mere end seks timer, har du krav på en pause. Man kan ikke sige, at pausen skal vare et bestemt antal minutter, men pausen skal være så lang, at "pausens formål tilgodeses". Hvis formålet er at spise et måltid, skal den altså typisk være lidt længere end til andre formål.« Kan arbejdsgiveren så bare nøjes med at give en 5-10 minutters pause på en hel arbejdsdag? »Hvis arbejdstiden ligger der, hvor man normalt spiser frokost eller aftensmad, så nej. Så skal man have en pause til det formål, og der vil 5-10 minutter ikke være nok. Det skal nærmere være op mod en halv time.«  
Hvis pausen ikke er betalt af arbejdsgiverne: har du ret til at forlade arbejdspladsen, og arbejdsgiveren, kan ikke uden videre bestemme, over din pause.

Hvis pausen er betalt af arbejdsgiveren: har arbejdsgiveren mulighed for at råde over din arbejdskraft i pausen. Det betyder, at du ikke kan forlade arbejdspladsen, for at handle ind i en dagligvarebutik e.l.

Reglerne er beskrevet i arbejdstidsdirektivet fra 2003 og er en del af Arbejdsmiljøloven. Kilde: https://www.amo-uddannelse.dk/har-jeg-ret-til-pause-i-loebet-af-arbejdsdagen/ Du har ret til at være fraværende fra arbejde på grund af sygdom.

Selv om sygdommen ikke forhindrer, at du går på arbejde, kan sygdommen gøre det nødvendigt, at du er væk fra arbejdet for at blive behandlet. Det kan være almindeligt lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge, tandlæge eller ordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Som udgangspunkt skal behandlingen foregå udenfor arbejdstiden. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at placere behandlingen udenfor arbejdstiden, er du berettiget til fravær, men du har pligt til at søge fraværet placeret, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver. Som funktionær, vil du få løn under fraværet, men du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Kredsnyt fra KL OG KOMBIT

Ekstraordinær generalforsamling

Den 6. maj 2019 afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal vælge ny tillidsrepræsentant i stedet for Allan Graversen, som tidligere meddelt, har valgt at gå på pension. Der vil blive udsendt en særskilt indkaldelse i nær fremtid.

Underskrevet overenskomst på vej

Overenskomsterne for både PF og AC er nu på vej til at blive underskrevet. I PF har vi afgivet vores redaktionelle bemærkninger til den nye overenskomst og det må forventes, at den vil kunne underskrives i løbet af kort tid.

6. ferieuge

Flere medlemmer har henvendt sig omkring den 6. ferieuge i forhold til krav om afholdelse eller udbetaling. Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret du holder den 6. ferieuge. Du kan holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde den 6. ferieuge på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere. Hvis du ikke vil holde den 6. ferieuge, har du ret til at få den udbetalt i stedet for. Du kan også aftale med din leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår. Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret du holder den 6. ferieuge. Du kan holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Hvis du vil holde den 6. ferieuge, skal du give din leder besked om hvornår så tidligt som muligt i løbet af ferieåret.

Den mobile KL’ere

I forbindelse med udskiftning af PC’ere til mere bærbare modeller, har der også været snakke mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen om muligheden for køb af Ipad. Ledelsen har nu meddelt – også på intranettet, at vi kan købe vores Ipad til markedsværdi i forhold til Ipad´ens alder m.m.

Kredsnyt fra BDO

Der har i BDO været medarbejdergoder, omkring bruttolønsordninger for mobiltelefoner og abonnementer til samme. Disse aftaler, som var forventet startet i april 2019 er ophævet, da der er kommet udmeldinger fra SKAT, som gør grundlaget for aftalernes skattemæssige behandling usikker. Der vil fra BDO i henhold til hvidvask bestemmelser blive anmodet om straffeattester på alle medarbejder. Attesterne vil blive gennemgået af HR afdelingen. Såfremt der er medlemmer, som i den forbindelse kommer i problemer, er I velkomne til at søge PF’s assistance.

Kredsnyt fra Patienterstatningen

Som et nyt tiltag blev der i januar udsendt et nyhedsbrev fra tillidsrepræsentanten og suppleanten til alle medlemmer og potentielle medlemmer.

Forhandlingerne for 2018 om tildeling af personlige tillæg samt udnævnelse til chefkonsulent mellem kontor-/centercheferne og tillidsrepræsentanterne går snart i gang i KL. Tidsplanen ser således ud:
9. april ff.Chefen melder ud i kontoret, forberedelse, lønsamtaler mv.
23. april Drøftelse med TR påbegyndes
4. majIndstilling til direktionen (HR) af personlige tillæg chefkonsulenter
4. majIndstilling til direktionen (HR) af udnævnelser til chefkonsulenter
15. majIndstillingerne behandles af direktionen
24. majForhandling med TR afsluttes
25. maj ff.    Forhandlingsreferater udarbejdes og underskrives
25. majForhandlingsreferater indgives til HR senest d. 1. juni
6. juni Medarbejderne underrettes af cheferne senest d. 13. juni
14. juni ff.HR sender mail med bekræftelse på ny samlet løn til dem, der bliver reguleret
25. juniLønnen reguleres (udbetales) med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2018
Rammen er også i år kun på ca. 425.000 kr. ekskl. pension. Så det enkelte kontor/center har ikke mange penge til tillæg. Det svarer til ca. 1.000 kr. pr. år pr. medarbejder i KL. Dette betyder selvfølgelig, at ikke alle kan komme i betragtning, da puljerne i de enkelte kontorer/centrer derfor er meget små. Vi vil dog alligevel opfordre dig til at vurdere, om du skal med i forhandlingerne denne gang! Skriv evt. et par ord til din TR med en begrundelse snarest og senest den 23. april 2018. - Udarbejd en liste over dine arbejdsfunktioner, faglige kvalifikationer og nye opgaver- vurdér på den baggrund om der er sket en ændring af dine arbejdsopgaver, hvorfor du bør komme betragtning til et tillæg? - Er der aftalt noget under din sidste samtale med chefen - fx lønforbedring næste gang, kompetenceudvikling eller nye/andre opgaver? - Vurder om din løn matcher lønniveauet for din jobfunktion, jf. nedenstående. ./. Vi vedlægger til orientering fordelingen af kontorerne/centrene mellem tillidsrepræsentanterne. PF har udarbejdet nedenstående lønstatistik for en række grupper (grupper med få ansatte, herunder ledere, er ikke oplistet - drøft evt. lønudvikling med din tillidsrepræsentant). Tabel 1. Oversigt over lønninger (nettoløn) indenfor PF's område i KL pr. 1. marts 2018

Gruppe

Nedre
kvartil

Median

Øvre
kvartil

Gennemsnitsløn

Assistenter og sekretærer

KL

30.681

32.896

34.161

32.668

Chefsekretærer

KL

35.627

38.968

40.776

38.160

Konsulenter

Specialkonsulenter

KL

37.416

42.036

47.323

41.832

Chefkonsulenter

KL

53.590

54.115

57.231

54.211

Note: Statistikken er udarbejdet på baggrund af fuldtidsansættelse (37 timer). Nedre kvartil svarer til den mindste observation, hvor alle observationer der er mindre end den, udgør mindst 25% af alle observationerne. Medianen viser, hvor alle observationer er mindre end den mindst udgør halvdelen af observationerne. Øvre kvartil viser, hvor alle observationer udgør tre fjerdedel af observationerne. Hvis du mener, at du skal indgå i de kommende lønforhandlinger, så bør du skrive en mail til din kontorchef og anmode om en lønsamtale. Der er tale om en forventningsafstemning mellem kontor-/centerchefen og dig om en evt. lønforhøjelse, hvor udmøntningen vil bero på en samlet helhedsvurdering af bl.a. faglighed, ansvarlighed og samarbejde med kollegaer m.m. Hvis kontor-/centerchefen ikke har dig i spil, så spørg ind til, hvad der skal til, fx i forhold til opgaver, ansvar, kompetencer m.m. Lyt og tænk over hvordan du kan komme kontor-/centerchefen i møde. Find ud af, hvor der er fælles interesser og argumenter ud fra disse.
Allan Graversen   Jette Kyhl   Annika Rosendal   Laila Jensen   Julie Deleuran
Formand/TRTRTRTRTR

Fordeling af TR-områder 2016 - 2018 i KL

Julie Deleuran (JUD) Lokal 3115 Arbejdsgange og IT-arkitektur Danske Kommuner Digitalisering og Borgerbetjening Lederweb og Væksthus for ledelse Jette Kyhl (JEKY) Lokal 3776 Arbejdsgiverpolitisk Center, herunder SPARK Center for Social og Sundhed Jura og EU Sund By Netværket Laila Jensen (LCJ) Lokal 3292 Børn og Folkeskole Center for Vækst og Beskæftigelse Teknik og Miljø Udbudsportalen Økonomisk Sekretariat Annika Rosendal (ARN) Lokal 3120 Center for Ressourcer og Organisation, herunder Kantinen, Receptionen og Trykkeriet Allan Graversen (AWG) Lokal 3220 Kommunikation Ledelsessekretariatet
Viser resultater 1 til 10 af 27
<< Første < Forrige 1-10 11-20 21-27 Næste > Sidste >>

PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220