Nyhedsbrev – juli 2016

Velkommen til nye medlemmer

Tillidsrepræsentanterne i PF har gennemført en hvervekampagne for at få nye medlemmer, hvilket har resulteret i rigtig mange nye medlemmer – velkommen til jer.

I KL er organisationsprocenten tæt på 90 % og der arbejdes fortsat på at få indmeldt flere kollegaer.

Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien står for døren. Derfor er det vigtigt, at du planlægger de sidste arbejdsdage inden ferien. Prøv at planlægge dine opgaver – hvad skal færdiggøres inden ferien, hvad kan tåle at ”ligge”, kan du få andre til at hjælpe eller har du behov for at prioritere dine opgaver sammen med din chef.

Du bør også sætte tid af i kalenderen til at rydde op og færdiggøre aktuelle sager. Afsæt flere timer ad gangen eller hele dage i de sidste uger op til ferien. Så bør du kunne arbejde dig roligt igennem dine opgaver i den almindelige arbejdstid frem for at stresse dig igennem. Afstem – både internt med kollegaerne og eksternt – ved at gøre opmærksom på, hvornår du går på ferie, og hvornår sidste deadline er for opgaver, der skal håndteres inden ferien.

Efter din ferie er det også en god idé at reservere tid til at læse og besvare mails. Din indbakke er sikkert fyldt op, og det tager tid at besvare de mange mails.

Hvis du går på ferie efter ovenstående – så behøver du heller ikke læse mails i din ferie.

PF ØNSKER DIG GOD SOMMERFERIE

Syg i ferien?

Bliver du syg i din ferie, kan du have ret til erstatningsferie i henhold til ferieloven/den kommunale ferieaftale. I korte træk er reglerne:

  • Du kan få erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage, som du selv betaler). Har du optjent mindre end 25 feriedage, så er det et forholdsmæssigt antal dage
  • Du skal melde din sygdom til din arbejdsgiver på første sygedag – efter de samme regler, som til hverdag, hvilket normalt er ved arbejdstidsbegyndelse på 1. sygedag. Dokumentationen kan fx være en mail
  • Du skal selv betale for en lægeerklæring for at dokumenter din sygdom

Retten til erstatningsferie kræver, at du sygemelder dig og du kan dokumentere at du har været syg, fx ved en lægeerklæring, som du selv skal betale eller på grund af hospitalsindlæggelse. Holder du ferie i udlandet og bliver syg, skal du finde en læge, der kan skrive erklæringen.

Erstatningsferien skal som regel holdes i samme ferieår, men kan i særlige tilfælde overføres fx på grund af sygdom o.a.

Sygdom op til ferien

Bliver du syg inden ferien starter, kan du vælge at ”suspendere” ferien eller holde den som planlagt. Her skal du også sygemelde dig, men det er ikke nødvendigt at indhente lægeerklæring med mindre din arbejdsgiver ønsker det.

Lønstigningen 1. oktober 2016

Den generelle lønstigning i KL og Patienterstatningen pr. 1. oktober 2016 blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt til 1 % – desværre bliver den lidt mindre end aftalt. Dette skyldes, at lønudviklingen i den private sektor endnu engang er blevet mindre end forventet og der ved overenskomstforhandlingerne blev indført et privatlønsværn, som derfor udløser en modregning i de generelle lønstigninger.

Derfor vil der kun blive udmøntet 0,88 % i generelle lønstigninger.

Fælles kredsgeneralforsamlinger d. 15. september i KL

I sidste nyhedsbrev meldte vi datoerne for kredsgeneralforsamlingerne ud. Forretningsudvalget har på deres møde d. 23. juni 2016 besluttet, at afholde kredsgeneralforsamlingerne samme dag – nemlig d. 15. september i KL.

Efter generalforsamlingerne vil der blive et foredrag om mental robusthed for alle medlemmer i PF inden fælles spisning.

Tidsplanen for generalforsamlingerne er derfor følgende:

15.00 – 16.00 Kredsgeneralforsamling i KL

16.30 – 18.00 Foredrag v/Jørgen Svenstrup om Robusthed

18.00 Kredsgeneralforsamlinger i Patienterstatningen og BDO

Herefter fælles spisning

Hjemmeside

Vores hjemmeside skulle nu fungere – også med vores fælles indmeldelsesblanket med FTF-A – så husk at kigge ind på den, hvor vi nu løbende vil lægge nye ting på – se hjemmesiden på www.pfpersonaleforeningen.dk

Pensionsrådgivningsmøder

Igen har SAMPENSION haft afholdt møder i KL, hvor SAMPENSION har rådgivet medlemmer individuelt om deres pensionsordning. Møderne har været godt besøgt, men nåede du det ikke, så har du stadig mulighed for at booke et møde/samtale ved at ringe til Kundeservice i SAMPENSION på 77 55 62 50.

IT-kurser i FTF/SAFU

PF vil gerne igen reklamere for at du tilmelder dig FTF’s gratis onlineskole.

Denne mulighed har vi fået som en del af den pakke, der fulgte med samarbejdsaftalen med SAFU pr. 1. januar 2015.

Man kan vælge blandt mange emner, herunder

  • Projektledelse,
  • Sociale medier,
  • MS Office,
  • Google
  • Docs m.m.

I kan læse mere om disse onlinekurser her. – husk ved tilmelding at angive organisationen som ”SAFU”.

Har du spørgsmål om ovenstående emner kan du rette henvendelse til formand Allan Graversen, awg@kl.dk

Kredsnyt fra KL OG KOMBIT

Nye elever i KL

KL er ved at ansætte nye kontorelever i år – hvilket er meget positivt og dermed kan være med til et muligt glidende generationsskifte i KL. Men her stopper det ikke -J

PF og KL har i juni måned indgået en udvidelse af elevprotokollatet, således at det fremover bliver muligt også at ansætte IT-supporter og EGU-elever.

IT-supporterne aflønnes efter elevlønnen for håndværkere på det kommunale område, men følger ellers elevbestemmelserne i PF-overenskomsten.

For evt. EGU-elever vil aflønningen følge den kommunale aftale om EGU-elever.

Lønforhandlinger i 2016

Lønforhandlingerne for 2016 er nu færdige og tillidsrepræsentanterne er tilfredse med resultatet. Vi kom endnu engang ikke igennem med alle vores krav, da puljen var meget lille.

Der har været noget usikkerhed om ikrafttrædelsestidspunktet. Dette har været et forhandlingsspørgsmål, men de fleste af aftalerne er med lønstigninger fra 1. januar 2016.

Kompetenceudvikling i KL

Kompetenceudviklingen i KL er kommet godt i gang. Der er blevet gennemført et kursusforløb for administrative medarbejdere samt afholdt kurser i skriv kort, forståeligt og målrettet, præsentationsteknik samt udbudt en projektleder- og proceskonsulentuddannelse.

PF kan ikke opfordre nok til at overveje at være opmærksomme på disse aktiviteter, som annonceres på KL’s intranet. Selvom jeres MUS er afholdt med kontor-/centerchefen – så gå hen og foreslå, at I deltager i disse eller andre kurser – også selvom de ikke er interne.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Vi har lige i KL afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Efter mange år som arbejdsmiljørepræsentant, så trak Michael Danielsen sig efter Lise Wolff meldte sig. Lise Wulff bliver dermed ny arbejdsmiljørepræsentant for kontorområdet, mens Johnny Knudstrup fortsætter.

Stor tak til Michael for hans indsats gennem mange år og velkommen til Lise.

Temauge om arbejdsmiljø

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der afsat en lille pulje penge til arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen i KL samt Søren Nielsen fra PF og Bente Hammer fra AC har sammensat et godt program i dagene op til DHL-stafetten i uge 35, bl.a. er der kajakpolo om tirsdagen og gå-hjem-arrangement onsdag d. 31. august kl. 16.00 – 17.15 med Eskild Ebbesen. Så glæd dig.

Start på overenskomstforhandlinger i KOMBIT

I slutningen af august afholdes et indledende møde med KOMBIT og medarbejderklubben/AC-repræsentanten og PF, hvor jeg regner med, at vi skal tilrettelægge forhandlingerne frem til 2017.

Har du spørgsmål om ovenstående kan du rette henvendelse til kredsformand Allan Graversen, awg@kl.dk

Kredsnyt fra BDO

Tidligere formand for medlemmerne i KR/BDO er gået på pension

Tak for indsatsen til Leon, der brændte for sit arbejde med PF og som har sat sit præg på mange af de forhold, der udgør hverdagen i BDO – i hvert fald den offentlige del.

Leon går officielt på pension til udgangen af juli 2016 og bruger i mellemtiden af sin opsparede fleks og ferie.

Et BDO

Siden 1. oktober 2015 har vi været et BDO. Vi har ikke bemærket ændringer i dagligdagen, men har alle skullet vende os til ikke længere at sige ”Kommunernes Revision” når vi har kunder eller brugere i den anden ende.

Det er vores oplevelse at overgangen ikke har medført væsentlige ændringer for nogen.

Vi har brugt anledningen til at gøre vores BDO-kolleger opmærksomme på muligheden for at melde sig ind i PF og håber at ordet spreder sig.

SAMU

Grundet arbejdspres og senere sommerferie er den fysiske SAMU møde flyttet flere gange og er nu planlagt til 11. august 2016. Dagsordenen er allerede nu offentlig og på Intranettet. Som det fremgår, skal deltagerne forholde sig til, hvorvidt man ønsker en samarbejdsaftale, som BDO har været vant til eller om man blot vil henvise til samarbejdsaftale, der er indgået mellem DA og LO.

Det er vores opfattelse, at det altid er bedst med en specifik samarbejdsaftale mellem parterne. Man kan altid læne sig tilbage på DA/LO Samarbejdsaftale, hvis man er i tvivl. Vi vil derfor opfordre til, at man i SAMU-regi bruger tid på, at udarbejde en samarbejdsaftale gældende for BDO og hvor man altså uddyber og fremhæver de relevante udsnit og ellers bruger DA/LO Samarbejdsaftalen som fortolkningsgrundlag.

APV og indlevelse

Som bekendt bestræber alle led i BDO på at leve op til ”kodeks for indlevelse”.

Dette vil HR gerne måle på. Derfor kommer årets Temperaturmåling til at indeholde spørgsmål vedr. dette tema, så der ud over allerede velkendte og sædvanlige spørgsmål også skal svares på om man rundt omkring kan genkende indlevelse som adfærd.

Enkeltsager

PF har siden seneste nyhedsbrev været involveret i forhandlinger med ledelsen vedrørende enkeltsager. Ledelsen har været åbne overfor muligheden for at opnå bedste resultat for alle parter via dialog og forhandling, hvilket vi er glade for.

Det er også med stor glæde, at vi kan oplyse, at forhandlingerne førte tilfredsstillende resultater med sig, og at PF i enkelt tilfælde også var villig til at tage en sag op, som en anden fagforening ikke ville forhandle i. Det bekræfter altså hvor stor betydning det lokale kendskab har, når man skal navigere i et område, hvor der ikke er indgået overenskomster.

Generalforsamling

Vi er opmærksomme på, at fleste medlemmer bor i Jylland og at afstanden til København – alene for at deltage i generalforsamlingen kan forekomme langt – også selvom der tilbydes foredrag og fællesspisning.

Vi har derfor besluttet at holde mødet via Skype, så dem, der har lyst/interesse kan koble sig på.

For at udbrede kendskabet til PF og vores virke, har vi samtidig besluttet at indkalde samtlige Ambassadører på de forskellige kontorer og håber at de vil deltage. På den måde håber vi at kunne nå ud til de mange ansatte i den private del.

Har du spørgsmål om ovenstående kan du rette henvendelse til kredsformand Azadeh Vahedi Custovic, AZV@bdo.dk eller til Jan Back Jørgensen JAB@bdo.dk

Kredsnyt fra Patienterstatningen

Tidligere kredsformand/TR stoppet

Med udgangen af januar måned stoppede kredsformand Maria Idorn, da hun valgte at prøve nye kræfter uden for Patienterstatningen. I stedet fungerer jeg som tillidsrepræsentant frem til generalforsamlingen d. 15. september 2016, hvor der skal afholdes valg. Jeg kan oplyse, at jeg gerne vil genopstille til valget af tillidsrepræsentant.

Ekstra fridag, hvis måltal nås

Igen i 2015 fik vi en ekstra fridag mellem jul og nytår, da vi sammen med sagsbehandlerne nåede at træffe de afgørelser, så måltallene, der er aftalt for hele året, blev nået. Til stor glæde for os alle.

Nyansættelser

Vi har fastansat en assistent og så er der ansat 4-5 sagsbehandlere og 3-4 studenter.

Sagsantallet stiger stille og roligt. Så pt ingen bekymringer om evt. fyringer.

Oplæg til kommende lønforhandlinger

Vi er i øjeblikket ved at arbejde på et udkast til lønforhandlinger sammen med Djøf.

Har du spørgsmål om ovenstående kan du rette henvendelse til kredsformand/tillidsrepræsentant Janne Enequist, Janne.Lund.Enequist@Patienterstatningen.dk