Person­data­forordningen

Sådan passer vi på dine data

Den 25. maj 2018 skærpedes reglerne for håndtering og opbevaring af persondata i hele EU. Du modtager denne information, fordi vi har registreret personoplysninger om dig. Det har vi pligt til at informere dig om efter reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Du kan stole på, at vi kun opbevarer de data om dig, der er nødvendige for at PF kan rådgive dig samt indgå aftaler, herunder om overenskomstmæssige/funktionærmæssige forhold med vores arbejdsgivere.

At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen
og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle
informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger

Formålene med vores behandling af dinepersonoplysninger er, at repræsentere dig i ethvert fagligt, økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt forhold af fælles interesse, herunder løn-, pensions-, ansættelses- og arbejdsvilkår, samt at medvirke til at styrke det kollegiale forhold.

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi ikke følsomme personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi har registreret er dit navn, din adresse, din email og øvrige almindelige identifikationsoplysninger, herunder cpr.nr. og lønoplysninger. Hvis du er medlem af PF, vil den oplysning ligeledes være registreret. I henhold til databeskyttelsesforordningen er dette en følsom personoplysning.

Derudover kan vores behandling omfatte forskellige andre oplysninger, hvis det f.eks. har været nødvendigt at registrere disse oplysninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne m.m., indberetning af medlemskontingent til SKAT, behandlingen af en konkret faglig sag, en arbejdsskadesag mv. Det kan eventuelt dreje sig om helbredsoplysninger eller i visse sjældnere tilfælde andre følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold.
Oplysningerne kan komme enten fra dig selv eller fra andre.
Oplysningerne er registreret af hensyn til vores medlemsadministration samt sagsbehandling. Herudover anvender vi i et vist omfang personoplysninger til statistik og udviklingsformål.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser (artikel 9, stk. 2, litra b), eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (artikel 9, stk. 2, litra f).

Som led i vores behandling af dine medlemsoplysninger videregiver vi oplysninger til KL, BDO, KOMBIT, Patienterstatningen, herunder anmodning om løntræk i forhold til medlemskontingent. Herudover kan det som led i konkret sagsbehandling være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. FTF/SAFU, FTFa, domstolene, advokater eller offentlige myndigheder f.eks. SKAT. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt senest 2 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

Udgangspunktet om at oplysningerne slettes efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes før eller efter, at der er gået 10 år, hvis der ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til yderligere opbevaring heraf.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

 1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 3. Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4. Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynetsvejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du kan desuden kontakte PF’s dataansvarlig: Formand Annika Rosendal, arne@kl.dk